Vinternytt 2024

Aktsemdkart snø S2 og S3 2023, Naturtypar elvedelta, Inntaksområder for vidaregåande skular og Kulturlandskap i landbruket (KULA) for Sogn og Fjordane er nokre nye tema som er lagt til i fylkesatlas i haust og vinter.

kart med blå hule flater
Kulturhistorisk landskap i indre Vestland. Foto: Fylkesatlas.

Nye tema:

Basis kartdata:

 • Fylkes- og kommunegrenser frå 2022

Befolkning:

 • Befolkning 250m rutenett - 2023 (DOK)
 • Inntaksområder for vidaregåande skular

Kyst og fiskeri:

 • Akvakultur/Akvakultursøknadar/Akvakultursøknadar under behandling
 • Akvakultur/Akvakultursøknadar/Akvakultursøknadar flate

Landskap:

 • Kulturlandskap/Kulturhistoriske landskap av nasj intr (KULA)

Natur:

 • Naturtypar/Naturtypar - elvedelta

Plan:

 • Arealplanar på høyring/Kommune- og komdelpl på høyring (vel kommune i lista)/Fjaler kommuneplan - høyring 4x
 • Arealplanar på høyring/Kommune- og komdelpl på høyring (vel kommune  lista)/Sunnfjord kommuneplan høyring 2023 - 2034/Sunnfjord - heile planen 2x høyring 2023 -2034

Samfunnstryggleik:

 • Skred/Aktsemdkart snøskred 2023/Aktsemdkart snøskred S3 2023
 • Skred/Aktsemdkart snøskred 2023/Aktsemdkart snøskred S2 utan skogeffekt 2023
 • Skred/Aktsemdkart snøskred 2023/Aktsemdkart snøskred S2 med skogeffekt 2023
 • Skred/Aktsemdkart snøskred 2023/Skog med verd for snøskredfare 2023

Meir informasjon om nye tema:

Fylkes- og kommunegrenser frå 2022

er henta frå Geonorge portalen og kjem frå datasettet frå Kartverket; 'Administrative enheter kommuner'. Les meir om datasettet på Geonorge.

Befolkning 250 rutenett - 2023 (DOK)

viser befolkningsstatistikk på rutenett (250m x 250m) 2023. Data er henta frå Statistisk sentralbyrå.

Inntaksområder for vidaregåande skular

Vestland fylkeskommune si inndeling i inntaksområder for vidaregåande skular. Elevar høyrer til inntaksområde utifrå kva kommune dei er folkeregistrert i.

Akvakultursøknadar under behandling

viser punkt og flater for innsendte søknadar om lokalitetsklarering av laks, aure og regnbogeaure i sjø. Data er henta frå Fiskeridirektoratet sin Akvakulturportal.

Kulturhistoriske landskap av nasj intr (KULA)

No er 'Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)' lagt inn for Sogn og Fjordane i tillegg til Hordaland. Det er eit kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunane og andre styresmakter som påverkar og styrer arealutviklinga. Bilete kan du sjå i toppen av artikkelen. Her er to rapportar der du kan lese meir om dette:
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Sogn og Fjordane

KULA i fylkesatlas

Naturtypar - elvedelta

Datasettet omfattar dei fleste elvedelta større enn 250daa i Noreg. Utgangspunktet er Elvedatabasen som vart etablert av Direktoratet for naturforvalntning i 1999.

Bakgrunnen for datasettet er at elvedelta er ein naturtype som kan ha store biologiske verdiar, samtidig som naturtypen er særs utsett for naturinngrep og påverkingar i form av forureining, kraftutbygging, utfylling med meir. Produktark elvedelta.

Fjaler kommuneplan - høyring 4x

Du kan finne både 3x og 4x høyring av kommuneplanens arealdel for Fjaler i fylkesatlas.

Sunnfjord - heile planen 2x høyring 2023 - 2034

Sunnfjord sin arealdel til kommuneplan ligg ute med 1x og 2x høyring i fylkesatlas.

Aktsemdkart snøskred 2023

Aktsemdkart snøskred S3 2023 - til bruk i kommuneplan for å avklare sikkerheit for bygg opp til sikkerhetsklasse S3. Kartet er sett saman av Aktsemdkart for snøskred 2010 og Aktsemdkart for snøskred S2 utan skog frå 2023.

Aktsemdkart snøskred S2 utan skogeffekt 2023 - til å avklare sikkerheit for bygg opp til og med sikkerheitsklasse S2 utan å måtte bandlegge skog.

Aktsemdkart snøskred S2 med skogeffekt 2023 - til å avklare sikkerheit for bygg opp til og med sikkerheitsklasse S2, dersom skogen sin sikringseffekt er sikra.

Skog med verd for snøskredfare 2023.

Faginformasjon for Aktsemdkart snøskred 2023 på NVE sine sider.

Publisert 01.03.2024

Kontaktpersonar for Fylkesatlas

Tone Reinsnos Knutsen
Statsforvaltaren i Vestland