Ny struktur for naturkategorien

Naturkategorien har fått ein meir logisk struktur/inndeling.

Liste med kategorier og tema
Ny struktur for natur kategorien. Foto: Fylkesatlas.

Artar (ny underkategori)

 • Artar av særleg stor forvaltningsinteresse
 • Artar av stor forvaltningsinteresse
 • Elvemusling
 • Framande artar
 • Raudlisteartar
 • Villrein

Lakseforvaltning (ny underkategori)

 • Anadrome vassdrag
 • Lakse- og sjøaureførande strekningar
 • Munningsfredningssone
 • Nasjonale laksefjordar
 • Nasjonale laksevassdrag

Naturtypar (ny intern rekkefølge)

 • Viktige naturtypar (DN-handbok 13)
 • Utvalde naturtypar
 • Marine naturtypar (DN-handbok 19)
 • Naturtypar Miljødirektoratets instruks
 • Naturtypar KU-verdi
 • Naturtypar i verneområder Miljødiretoratet

Naturvernområder (ny intern rekkefølge)

 • Naturvernområder
 • Naturvernområder omriss
 • Frivillig skogvern for Vestland
 • Restriksjonsområde - naturvern
 • Foreslåtte naturvernområder
 • Marin verneplan
 • Kandidatområde supplerande vern

Vannforskriften og Vannett

Denne kategorien er som før, men 'Fjordkatalogen' er lagt inn i denne.

 • Verneplan for vassdrag

Kva betyr dette for deg?

 • du må leite i ny struktur, det håpe vi blir lettare enn før
 • du må lage nye bokmerker til tema som har bytta plass
 • du må lage nye embedded kart som har tema fra natur i nettartikkelen din
Publisert 22.03.2023

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål