Restriksjonsområde - naturvern

Nye datasett frå Miljødirektoratet som syner ferdselsforbod, landingsforbod og lågtflygingsforbod i verneområda.

Kart som har flater med blå skravur og teiknforklaring for Restriksjonsområde - naturvern - lågtflyging forbode under 300m.

Datasettet stadfester kvar det er bestemte restriksjonar som gjelder i Naturvernområde (sjå eige datasett). Det står også kva periodar restriksjonane gjeld for. Datasettet omfattar førebels berre restriksjonar som gjeld ferdselsforbod og luftfart (lågtflyging og start/landing med luftfartøy). Miljødirektoratet vil vurdera å tilrettelegge for andre restriksjonstypar seinare.

Produktark: Restriksjonsområder - Naturvern

Du finn nye tema her:Viktige naturområde og artar/DOK Naturvernområder/Restriksjonsområde - naturvern

Publisert 09.04.2021

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål