Regionale temadata for nedlasting

Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkekommune har ein del regionale temadata som andre gjerne vil nytte. Her kjem ei liste over desse. Det er mogleg å laste desse ned som ESRI shapefile, Google Earth KML, GML,GeoJSON og SOSI.

Kart med raude, gule og rosa flater. Teiknforklaring for kjerneområde landbruk.
Det regionale temaet 'Kjerneområde landbruk' Foto: Fylkesatlas.

Regionale temadata frå Vestland fylkeskommune:

 

 • Busshaldeplass
 • Bygningar i SEFRAK registeret i Sogn og Fjordane
 • Fylkesdelplan for arealbruk
 • Gardar
 • Landskapstypar i landskapsregion 15. Lågfjella i Sør-Noreg
 • Landskapstypar i landskapsregion 20. Kystbygdene på Vestlandet
 • Landskapstypar i landskapsregion 21. Ytre fjordbygder på Vestlandet
 • Landskapsverdi - lokalt nivå (landskapsområde)
 • Landskapsverdi - regionalt nivå (landskapssamanhengar)
 • Lokalt utvalde kulturmiljø
 • Nordsjøløyper linjer
 • Nordsjøløyper
 • Regionalt utvalde kulturmiljø
 • Skjelsand konsesjon
 • Skular i Sogn og Fjordane
 • Stadnamn
 • Stadnamn til godkjenning
 • Stølar

Regionale temadata frå Statsforvaltaren i Vestland:

 • Lokalt viktige friluftsområde (FRIDA)
 • Hovudplan for skogsvegar
 • Kjerneområde landbruk
 • Kulturlandskap i kommunane - punkt
 • Kulturlandskap i kommunane - areal
 • Regionale viktige kulturlandskap

Du finn tema til nedlasting her:

Horisontal verktøyline der symbolet for nedlasting er utheva med blå sirkel. Skjema der ein vel tema, filformat, projeksjon og geografisk område ein vil laste ned. Felt for å skrive e-post. Knapp for å bestille data.

 

 

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål